Az Alapítvány a Mindennapi Tudatosságért, mint adatkezelő tájékoztatja a pályázót, valamint a kapcsolattartó személyt arról, hogy a pályázati jelentkezések során megjelölt kapcsolattartó személy adatait (név, e-mail cím, telefonszám) kizárólag a pályázat elbírálásával, valamint az esetleges szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban kezeli és használja fel. Az adatkezelés célja a pályázattal és az esetlegesen létrejövő szerződéssel összefüggő adminisztráció és kapcsolattartás, a pályázatból és szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése. Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke a pályázati eljárás lefolytatása, a pályázat elbírálása, valamint az esetlegesen létrejövő szerződés megkötése és teljesítése vonatkozásában.

Az Alapítvány a Mindennapi Tudatosságért megítélése szerint a kapcsolattartói adatainak kezelése nélkül a pályázati eljárás nem folytatható le és az esetlegesen létrejövő szerződés nem teljesíthető. A kapcsolattartó személy személyes adatai védelméhez fűződő jogának biztosítása érdekében a Alapítvány a Mindennapi Tudatosságért a kapcsolattartó személyes adatait kizárólag a pályázóval történő kapcsolattartás céljából használja fel, részére minden esetben megfelelő tájékoztatást ad az adatkezelés körülményeiről, továbbá biztosítja számára a GDPR által meghatározott jogokat. A kapcsolattartói adatokat az Alapítvány a Mindennapi Tudatosságért sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását, nyertes pályázat esetén a pályázóval megkötött szerződés megszűnését, illetve a kapcsolattartó személy kapcsolattartói minőségének megszűnését követő 5 évig kezeli a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott elévülési időnek megfelelően.

A pályázó kötelezettsége és felelőssége, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás áll be, akkor arról az Adatkezelőt tájékoztassa. Az Alapítvány a Mindennapi Tudatosságért felhívja a pályázó figyelmét arra, hogy minden esetben a pályázó, mint munkáltató kötelezettsége és felelőssége az általa megjelölt kapcsolattartó személy tájékoztatása személyes adatai jelen tájékoztatóban meghatározott célból és feltételekkel történő kezeléséről. A kapcsolattartó személynek joga van kérelmezni mind a pályázótól, mint munkáltatótól, mind az Alapítványtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését (amennyiben annak kezelése már nem indokolt) vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Joga van továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), illetve bírósághoz fordulni jogainak megsértése esetén.